با سمه تعالی

طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی

هدف کلی : آشنایی با مفهوم ضرب صفحه 44

اهداف جزئی :

دانش آموزان در جریان این درس باید :

1-      با مفهوم دسته آشنا شوند

2-     بفهمند که برای دسته هایی می توانیم ضرب بنویسیم که تعداد اشیاء آنها مساوی باشد

3-    بفهمند که برای نوشتن ضرب ابتدا تعداد دسته ها را می نویسیم و سپس اشیاء هر دسته را .

4-    یاد بگیرند که برای رسیدن به جواب ضرب با نگاه کردن به دسته ها و تعداد اشیاءهر دسته می توانند جواب ضرب را بیان کنند .

5-    بتوانند برای ضرب شکل بکشند

6-     بتوانند برای شکل ضرب بنویسند .

مرحله اول : آمادگی و ایجاد انگیزه :

معلم از دانش آموزان می پرسد : بچه ها اگر گفتید وقتی می گوییم دو دو تا یاد چه چیزی می افتید. بعد معلم می گوید دوست دارید کم کم با هم ضرب ها را یاد بگیریم .

مرحله دوم : مجسم

معلم تعدادی مهره در اختیار دانش آموزان در گرو های سه نفره قرار می دهد و یا از قبل به آنها می گوید تعدادی نی یا سنک ریزه تهیه نمایند و به کلاس آورند سپس از آنها می خواهیم که سه دسته ی دو تایی درست کنند . بعد از بازدید همه گروهها می پرسیم بچه ها چند دسته دارید و در هر دسته چند تا مهره دارید. می گویند سه دسته دو تایی و از آنها می خواهیم چند بار این جمله را تکرار کنند. خودمان هم یک بار در دستمان دو دسته چهارتایی درست می کنیم و می پرسیم چند دسته در دست من است در هر دسته چند تا ؟ اگر گفتید چند تا می شوند .

این نمونه ها را چندین بار تکرار می کنیم تا در ذهن آنها تعداد دسته و اشیاء مساوی هر دسته شکل بگیرند و روی تخته یادداشت می کنیم .

مرحله نیمه مجسم :

روی تخته شکل می کشیم . مثلاً 3 دسته ی 9 تایی و از دانش آموزان می خواهیم که بگویند چند دسته داریم و در هر دسته چند تا مهره و روی تخته می نویسیم : 3    نه تا می شود چند تا ؟ که باید جواب دهند 27 تا و چند نمونه دیگر .

 

مرحله چهارم : مجرد :

یک نفر از دانش آموزان را صدا می زنیم تا برای 3 چهار تا شکل بکشد و بگوید چند تا می شود .

یک نفر دیگر را صدا زده و می خواهیم برای (شکل 3 هشت تا) ،کشیده شده ضرب بگوید و جواب بنویسد .

مرحله پنجم :ارزشیابی تکوینی

تمرینا ت این سه صفحه از کتاب که مربوط به ضرب است را انجام دهد. این سه صفحه مربوط به ضرب های 2 و 3 می باشد .موزان را صدا می زنیم

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:0  توسط  ژاله ايرانپور  |